PRIMER DE MAIG

Molts no es cansen de proclamar la recuperació econòmica del país i el manteniment del creixement econòmic. Aquesta veritat n’amaga una altra: el creixement de la desigualtat i  el deteriorament de les condicions laborals. La recuperació econòmica es distribueix injustament i, per això, cal denunciar la vulneració dels drets fonamentals dels assalariats: la temporalitat, el treball a temps parcial involuntari, els falsos autònoms, els sous a la baixa, la bretxa salarial  entre homes i dones, la distància salarial escandalosa entre els treballadors i els directius de les mateixes empreses...Tot això agreujat, a més, per les polítiques socials deficitàries en àmbits tan fonamentals com la sanitat, l’educació, l’habitatge social, la cobertura de jubilació...

Com a cristians reivindiquem que les persones no es poden reduir  a mitjans de producció i de consum. Amb Jesús de Natzaret no ens cansem d’insistir que tota institució humana, com el treball, ha d’estar al servei de les persones i no aquestes al servei del treball i del benefici d’altres.

Creiem que cal lluitar plegats per un treball decent per a tothom, en correspondència a la dignitat de les per­sones. Per això fem les nostres propostes i reivindicacions. Cal:

  • Garantir uns salaris justos que perme­tin viure amb dignitat. Cal acabar amb la bretxa salarial, tant a nivell de gènere com a nivell generacional, així com redu­ir substancialment la diferència entre els sous més alts i els més baixos.
  • Aconseguir que el Salari Mínim Inter­professional sigui de 1000 €, segons el criteri de la UE.
  • Assegurar unes jubilacions dignes.
  •  Denunciar l’obstaculització de la Renda Garantida Ciutadana i demanem la seva implementació ja.
  •  Assegurar la defensa dels drets labo­rals davant la nova configuració del treball que s’està donant per les noves tecnologies.
  •  Impulsar l’economia social solidària (cooperatives, empreses d’inserció...) com a veritables alternatives
  •  Modificar la Llei d’estrangeria, per pos­sibilitar que les persones treballadores immigrades tinguin el dret a regularitzar la seva situació sense la condició d’un contracte d’un any, veritable obstacle que ho impossibilita
  •  Reduir la jornada laboral mantenint el mateix sou. Treballar menys per treballar tothom. Per uns horaris que permetin una conciliació laboral-personal
  • Vetllar pel pas dels estudis al món del treball. Que s’incorpori a la formació la recerca de feina i els drets laborals en els currículums acadèmics.
  •  Potenciar l’autoorganització dels treba­lladors i treballadores, repensant els sin­dicats.

Manifest (resumit) dels Moviments Obrers Cristians

 

i Delegacions Diocesanes de Pastoral Obrera de Catalunya