VIDA NOVA

La festa de Pasqua ha estat lligada, des dels inicis, al Baptisme, inici d’una nova vida. Hi celebrem l’esclat de la Nova Vida que Jesús assolí. De fet, era l’única ocasió en què els catecúmens, adults, rebien el bany de l’aigua, un cop s’havien compromès a practicar el nou estil de viure de Jesús.

 

El profeta Ezequiel explica molt bé aquest canvi: “Us donaré un cor nou i us infondré un esperit nou; us arrancaré el cor de pedra (incapaç d’estimar i de commoure’s eficaçment davant el dolor dels germans) i us donaré un cor de carn (capaç de trobar la felicitat en el compartir i en el donar-se més que en el rebre i acumular)”.

 

Per Pasqua revivim conscientment la celebració a què assistirem sense consciència. És l’hora d’assumir responsablement els compromisos que altres varen formular en nom nostre, abandonant  les tendències paganes, governades per un cor de pedra i fent que cada dia la vida sigui nova, més semblant a la Vida Nova de Jesús.

 

A la Missa expressarem aquestes renúncies i compromisos amb unes fórmules que obren camins de reflexió perquè cadascú pugui concretar-los, adaptant-los a l’experiència personal. Els copio perquè els tinguem sovint a mà i ens ajudin a renovar permanentment la vida de cada dia.

 

Renuncieu a sentir-vos superiors i millors que els altres, a intentar de dominar-los amb la força del diner i del poder, a totes les formes de violència i d’explotació dels germans?               
Sí; hi renuncio
Renuncieu a tota mena de mentida i de falsedat, a riure-us i aprofitar-vos de les febleses dels altres i a negar-los la dignitat  que reclamem per a nosaltres?                               
Si; hi renuncio
Esteu decidits a estimar més les persones que les coses, a acollir amb respecte els que són o pensen diferent de nosaltres?                                                                                  
Si; hi renuncio
Esteu decidits a posar pau on hi ha discussions, a ser humils i senzills, tot buscant més aviat de servir que no pas de ser servits?
Sí; hi estic decidit
Esteu decidits a respectar i a tenir cura de tots els béns que Déu ens ha donat, com un tresor que hem de compartir amb tots els homes i dones del món, ja que tots són fills seus i germans nostres?
Sí; hi estic decidit
Creieu en Déu, Pare bondadós, i feu confiança en el seu Amor, que fa totes les coses bé i ens convida a reflectir aquesta bondat amb les nostres bones obres?
Sí; hi crec
Creieu en Jesucrist, que s’ha fet home com nosaltres, feble i moridor, per ensenyar-nos a guanyar la vida que ningú no podrà prendre’ns i a gaudir-ne per sempre al seu costat?
Sí; hi crec
Creieu en l’Esperit Sant, que guia i anima l’Església universal, santa i pecadora alhora; que estreny els llaços de comunió entre tots els cridats a ser  sants i ens garanteix l’arribada al port de salvació?   
Sí; hi crec